Pozvánka na členskou schůzi 2022

Po covidové přestávce každoroční schůze členů družstva. Shrnutí hospodářské činnosti za rok 2021 a výhled na rok 2022. Zároveň je letos schůzí volební pro nové představenstvo a kontrolní komisi družstva.

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi ZOD DELTA Štípa, družstvo,

která se koná 22. června 2022 v 16 hod. v sále ZDV Fryšták
 

Program:

      1. Zahájení

      2. Volba mandátové, návrhové komise, skrutátorů, určení zapisovatele

      3. Volba volební komise - vychází z návrhu představenstva     

      4. Zpráva o stavu členské základny

      5. Hospodářský výsledek společností ZOD DELTA Štípa, družstvo a AGRODELTY, s. r. o. za rok 2019 a návrh na jeho rozdělení  

      6.  Volební řáda volba představenstva a kontrolní komise

      7. Zpráva mandátové komise

      8. Zpráva o činnosti družstva za rok 2021

      9. Zpráva o činnosti společnosti Agrodelta, s. r. o. za rok 2019     

    10. Úprava stanov 

    11. Zpráva předsedy kontrolní komise   

    12. Výsledky voleb    

    13. Diskuze, různé

    14. Usnesení

    15. Závěr

   

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit, pověřte zastupováním jinou osobu (zde plná moc). Neomluvená neúčast je podle usnesení členské schůze sankcionována 500,- Kč.

Zde Pozvánka ke stažení

ZOD DELTA Štípa, družstvo

Za dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914001
e-mail: info@zodstipa.cz

AGRODELTA, s. r. o.

Za Dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914185
e-mail: agrodelta@zodstipa.cz
 

Mapa