Pozvánka na členskou schůzi 2023

Každoroční schůze členů družstva. Shrnutí hospodářské činnosti za rok 2022 a výhled na rok 2023. 

 

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi ZOD DELTA Štípa, družstvo,

která se koná 28. června 2023 v 16 hod. v sále ZDV Fryšták
 

Program:

      1. Zahájení

      2. Volba mandátové, návrhové komise, skrutátorů, určení zapisovatele

      3. Zpráva o stavu členské základny 

      4. Hospodářský výsledek společností ZOD DELTA Štípa, družstvo a AGRODELTY, s. r. o. za rok 2022 a návrh na jeho rozdělení 

      5.  Zpráva mandátové komise

      6.  Zpráva o činnosti družstva za rok 2022

      7. Zpráva o činnosti společnosti Agrodelta, s. r. o. za rok 2022

      8. Zpráva předsedy kontrolní komise

      9. Diskuze, různé    

    10. Usnesení 

    11.  Závěr  

         

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit, pověřte zastupováním jiného člena (zde plná moc). Neomluvená neúčast je podle usnesení členské schůze sankcionována 500,- Kč.

Zde Pozvánka ke stažení

ZOD DELTA Štípa, družstvo

Za dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914001
e-mail: info@zodstipa.cz

AGRODELTA, s. r. o.

Za Dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914185
e-mail: agrodelta@zodstipa.cz
 

Mapa