Pozvánka na členskou schůzi 2020

Každoroční schůze členů družstva. Shrnutí hospodářské činnosti za rok 2019 a výhled na rok 2020.

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi ZOD DELTA Štípa, družstvo,

která se koná 24. června 2020 v 16 hod. v sále ZDV Fryšták
 

Program:

      1. Zahájení

      2. Volba mandátové, návrhové komise, skrutátorů, určení zapisovatele

      3. Zpráva o stavu členské základny      

      4. Zpráva o činnosti družstva za rok 2019 

      5. Zpráva o činnosti společnosti Agrodelta, s. r. o. za rok 2019

      6.  Zpráva mandátové komise

      7. Dovolba členů kontrolní komise - náhradníka, oznámení změn v kontrolní komisi

      8. Hospodářský výsledek společností ZOD DELTA Štípa, družstvo a AGRODELTY, s. r. o. za rok 2019 a       návrh na jeho rozdělení  

      9. Zpráva předsedy kontrolní komise       

    10. Diskuze, různé

    11. Usnesení

    12. Závěr           

   

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit, pověřte zastupováním jinou osobu (zde plná moc). Neomluvená neúčast je podle usnesení členské schůze sankcionována 500,- Kč.

Zde Pozvánka ke stažení

ZOD DELTA Štípa, družstvo

Za dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914001
e-mail: info@zodstipa.cz

AGRODELTA, s. r. o.

Za Dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914185
e-mail: agrodelta@zodstipa.cz
 

Mapa