Realizované investiční akce z nejbližší doby:

 

Nákup smykem řízeného nakladače GEHL R190 - dotační projekt Ministerstva zemědělství

Zadavatelem projektu je společnost AGRODELTA, s. r. o. - realizace 2022/2023

 

Bioplynová stanice Hvozdná
V době, kdy podniky hledají úspory a nové možnosti výrob, je pro nás výstavba Bioplynové stanice na farmě Hvozdná možností, jak lépe zrealizovat svoji produkci. Stavba složená z fermentoru, dofermentoru a výrobny elektrické energie slouží jako zařízení pro účinné zpracování hnoje, kejdy skotu, kukuřičné siláže, travní a vojtěškové senáže. Tato vstupní masa je ve fermentoru zpracována kvašením, přičemž produktem tohoto procesu je plyn a prokvašená hmota (digestát). Plyn je využit k pohonu kogenerační jednotky (motor + generátor), za účelem výroby elektrické energie. Digestát, což je hmota podobná kejdě, je použit jako hnojivo.
Zadavatelem projektu je společnost AGRODELTA, s. r. o. - realizace 2011/2012

 

Nová stáj pro živočišnou výrobu 
Vzhledem k tomu, že produkce mléka v současnosti tvoří přes 30% veškerých tržeb společnosti, je nasnadě vylepšovat chov a jeho životní prostředí. V předcházejících letech jsme investovali do krmivové základny a genetiky zvířat. To vedlo k nárustu užitkovosti z 5.000 l na 7.600 l na dojnici a rok. V současné době jsme v rámci genetiky a výživy dosáhli téměř maxima a bez investic do pohodlí zvířat nelze očekávat další zrychlený nárust produkce mléka. Dalším stupněm úspěchu je tedy rekonstrukce produkční stáje chovu skotu, v našem případě vysokoprodukčních dojnic. Věříme, že prostory s vyšší vzdušností a vyšším pohodlím pro zvířata povedou k dalšímu nárustu užitkovosti.

    

Jsme členy:      

  • Agrární komory Zlín
  • Agrární komory Zlínského kraje
  • BIOM CZ
  • MAS Vizovicko - Slušovicko
  • MORAVA, mlékařské odbytové družstvo

Historie

Historie našeho družstva vychází z dlouholetého hospodářského dvora - velkostatku šlechtické rodiny Seilernů, sídlících na zámku Lešná, kterým polnosti v blízkém okolí patřily.

1946 – vzniká družstvo ze zaměstnanců velkostatku Seilernů nesoucí název Strojní družstvo zaměstnanců dvora Štípy.
1952 – vzniká přípravný výbor, který ustanovuje vznik Jednotného zemědělského družstva Štípa, schválený Národním výborem Gottwaldov 10.11.1952. Družstvo má 213 členů.
1953 – během roku členové družstva hromadně vystupují, družstvo nevyvíjí žádnou činnost. Přesto jsou přijaty vzorové stanovy.
1955 – koncem roku složky a zástupci Národní fronty naléhají na obnovení činnosti družstva (kolektivizace).
1956 – činnost družstva se pomalu rozbíhá. Družstvo hospodaří na 47,3 ha zemědělské půdy (jednalo se o uvolnění půdy, kterou užívalo Hospodářské družstvo Gottwaldov) a má 21 členů.
1958 – vstupují další členové, družstvo hospodaří na 252 ha zemědělské půdy a má 94 členů. Zakládá se chov drůbeže a upravují se stáje pro hovězí dobytek. Na polích se pěstuje pšenice, žito, ječmen, oves, řepka, řepa, brambory. Stav dobytka 171 ks hovězího, 207 ks prasat, 15 koní, 560 ks drůbeže.
1960 – koncem roku dochází ke sloučení obce Štípa a Kostelec, novým názvem obce je Kostelec-Štípa
1961 – vzhledem ke sloučení obcí se JZD Štípa, JZD Kostelec a JZD Veliková spojují v jeden celek s názvem Jednotné zemědělské družstvo Družba Kostelec – Štípa. Obhospodařuje 726 ha zemědělské půdy a má 263 členů. Na pozemcích zatím nebyla provedena hospodářsko-technická úprava. Pěstuje se pšenice, žito, ječmen, oves, směsky, brambory, krmná řepa, cukrovka a kukuřice. Stav dobytka: 459 ks hovězího, 519 prasat, 26 koní a 1056 ks drůbeže.
1962 – Chov drůbeže zrušen. Jako doplněk zemědělské činnosti působí v družstvu přidružená výroba (cementárna, kovářská a sedlářská výroba, nákladní doprava, lesní hospodářství). Zpočátku slouží jen potřebám družstva, časem se rozšiřuje i na výrobu a služby pro podniky. Přidružená výroba se stává významnou složkou ekonomiky družstva, pomáhá méně rentabilním provozům a v době vegetačního klidu poskytuje práci družstevníkům.
Členskou základnu tvoří 269 osob, z toho trvale pracovalo v družstvu 200 členů.
1963 – 1972 – organizace družstva dostává pevný řád, dochází k velké stavební činnosti družstva. Budují se sýpky, silážní jámy, komunikace, kanalizace, ocelokůlny, haly pro přidruženou výrobu, čerpací nádrže na naftu, garáže, kůlny na krmivo, zpracovna krmných odpadů, sociální zařízení, šatny, administrativní budova, byty pro družstevníky. Majetek družstva dosahuje hodnoty 24 mil. Kčs. Přidružená výroba se rozšiřuje o opravnu zvedáků a výkop studní. Zlepšují se pracovní podmínky zaměstnanců a jejich životní prostředí.
1973 – sloučení s JZD Hvozdná a JZD Ostrata pod název Jednotné zemědělské družstvo Družba se sídlem ve Štípě. JZD Družba hospodaří na 1342 ha zemědělské půdy a má 601 členů. Organizačně je družstvo členěno na 5 farem (Štípa, Kostelec, Velíková, Hvozdná a Ostrata) a 6 výrobních středisek (rostlinná výroba, živočišná výroba, přidružená výroba, výstavba, lesy a mechanizace).
1974 – 1976 – hospodářské výsledky jsou uspokojivé. Investuje se do scelování pozemků, meliorací, rekultivací a chovu. Obnoven chov drůbeže – brojlerů. Ekonomicky silné zázemí družstva dovoluje dobré finanční ohodnocení zaměstnanců, poskytování návratných i nenávratných půjček, možnost získání družstevního bytu, tuzemské i zahraniční rekreace, zájezdy, atd. Družstvo udržuje družební styky s družstvy v Čechách na Slovensku i v NDR.
1977 – 1980 – vzhledem k začlenění obce Štípa do územního obvodu města Gottwaldova dochází ke změně názvu družstva na Jednotné zemědělské družstvo Družba Gottwaldov – Štípa. Další vlna investic do výstavby provozních budov zejména ve Hvozdné a Ostratě, výstavba řadových rodinných domů.
1981 – družstvo hospodaří na 1424 ha zemědělské půdy, členská základna má 601 členů.
1982 – uveden do provozu velkokapacitní teletín v Ostratě, který zajišťuje odchov telat pro družstva v celém okrese. Družstvo bylo vyhodnoceno jako první v okrese za soustavné zlepšování životních a pracovních podmínek. Ekonomické a sociální zabezpečení členů družstva je na vysoké úrovni. Průměrná mzda se pohybuje kolem 3000,- Kčs.
1989 – družstvo hospodaří na 1406 ha zemědělské půdy a má 600 členů. Chová 3266 ks hovězího dobytka, 2900 ks prasat.
Změna politických a ekonomických podmínek v Československu zasáhla významně také do činnosti JZD Družba. V souvislosti s navrácením názvu městu Zlín dochází ke změně názvu na Zemědělské družstvo Družba Zlín – Štípa.
1990 – družstvo se snaží operativně řešit nově vzniklé ekonomické možnosti. Přidružené výroby se otevírají široké veřejnosti. Začíná jednání o pronájmech majetku a zařízení, je vypracován privatizační projekt.
1991 – při družstvu vznikají nové akciové společnosti EWE Media a Cornex, avšak už během dalšího roku je jejich činnost zastavena. Vznikají velké problémy v rámci živočišné výroby s odbytem hovězího dobytka a mléka. Přes veškerá opatření se zisk znatelně snižuje.
1992 – družstvo má 503 členů. Ekonomický propad pokračuje jak v živočišné výrobě, tak také v přidružených výrobách. Družstvo se snaží pronajímat svá zařízení, odprodávat svým členům byty a rodinné domy, ale ztráty se prohlubují.
1993 – na členské schůzi vysloven návrh na vytvoření nového skutečného družstva vlastníků, které je již zaregistrováno pod obchodním názvem Zemědělské obchodní družstvo Delta Štípa. Toto počínání souvisí s přijetím a následným naplněním litery transformačního zákona.
Dochází tedy k rozdělení stávajícího ZD Družba Zlín – Štípa na Zemědělské družstvo Družba Štípa (jako právní nástupce) a Zemědělské družstvo Štípa. Členskou základnu ZD Družba Štípa tvořili původní členové (celkem 66), kteří neměli zájem o vstup do nového družstva (toto družstvo mělo především za úkol vyrovnat majetkové podíly oprávněným osobám a bylo předurčeno k zániku).
Zbytek členů přešel do vzniklého ZD Štípa, které se sloučilo s již zaregistrovaným Zemědělským obchodním družstvem Delta Štípa a vystupuje pod tímto názvem doposud.
2000 – rostlinná a živočišná výroba je převedena pod samostatně vystupující společnost AGRODELTA, s. r. o.
2009 Zrušen chov vepřů.
2010 - 2011 Proveden rozsáhlá rekonstrukce farmy Hvozdná. Byly rušeny budovy výkrmu prasat a stáje pro hovězí dobytek a nově vystavěna vzdušná stáj pro dojnice s dojírnou vybavenou moderní technologií. 
2011 Zrušen chov jatečných prasat. Proběhla úprava budov vepřína na farmě ve Štípy pro chov hovězího dobytka. 
2012 Výstavba bioplynové stanice s jednou kogenerační jednotkou o výkonu 250 kW
2013 V prosinci rozšířena bioplynová stanice o druhou kogenerační jednotku o výkonu 250 kW

 

 

 

 

ZOD DELTA Štípa, družstvo

Za dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914001
e-mail: info@zodstipa.cz

AGRODELTA, s. r. o.

Za Dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914185
e-mail: agrodelta@zodstipa.cz
 

Mapa